Wednesday, December 14, 2011

artikel 1

Penulisan Artikel:

Tajuk:  "Permainan dan Pengajaran dan Pembelajaran".
 “Games & Teaching and Learning”.

Desediakan oleh :    Zabri Bin Zainol Abidin  ( S-PM 0321/11)


Pengenalan:

            Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada  murid- murid . Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan  dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga murid-murid  akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. Melalui permainan juga dapat memupuk kepimpinan murid dan menghilangkan rasa kekecewaan atau kegelisahan. Justeru itu dalam Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003 muka surat 260 telah menghuraikan Pendekatan Belajar Melalui Bermain yang menjadi asas konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.  Marc Prensky  menyatakan terdapat 12 elemen mengapa permainan sangat memberikan kebaikan kepada murid-murid.Menurut Caplan dan Caplan 1973, main sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara.

Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki, teka silang kata, kad-kad nombor, kad-kad bergambar, catur dan sebagainya. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian murid-murid . Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Almy (1984, Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambilkira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas dari segala peraturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan  Rubin, Fein, dan Vendenberg (1983).
Dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut; “Pertama, main adalah motivasi dalaman. Lenyap dengan sendiri, berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta” . ( Fergus 1995,2). Mengikut Vygotsky (1967) “Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia juga membantu dalam pembentukan ini. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Dalam cara ini murid-murid  dapat mengawal 85 situasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain”. (Spodek et al.1987,p.181). Jerome Singer (Spodek,1987) menganggap “imaginative play” sebagai usaha  murid-murid  menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan, murid-murid  meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif.

Secara ringkasnya, aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. Dalam konteks main bebas, murid-murid  dapat melatih bahasa yang baru dikuasai, mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Selain itu, aktiviti bermain yang berlainan sama ada permainan sosial atau main kognitif juga akan memberangsangkan aspek-aspek perkembangan bahasa yang tertentu.


Kelebihan Bermain dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik permainan sebenarnya memberi banyak kelebihan.  Disini diterangkan serba sedikit mengenai klebihan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran. Umpamanya pembelajaran untuk pendidikan pra sekolah. Antara beberapa contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai main atau bermain adalah main drama, menyanyi, berlakon dan bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah definisi main. Drama yang digunapakai sebagai salah satu aktiviti di sekolah boleh membina konsep kendiri yang positif kepada kanak-kanak dan memberikan kepada mereka pengalaman bahawa terdapat jawapan yang betul atau salah seperti kata Mc Caslin   ( 2000 ) “Drama builds positive self-concepts in children as they participate in experiences that have no right or wrong answer”
            Selain daripada drama , guru juga boleh menggunakan teknik berlakon yang juga terdapat dalam bentuk permainan. Sebagai contoh , murid-murid bermain dengan melakonkan watak yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan. Menurut Wilhelm & Edminston ( 1998 )  “ In creative drama , children act “ as if” their imagined world were an actual world and represent familiar feelings, thought, and actions for themselves rather than memorizing a script for an audience.  Terdapat banyak kajian yang telah dilakukan mengenai kelebihan atau kepentingan bermain dalam kalangan murid.  ( Jensen, 2000 , 20021; Shore, 1997 Christie , 2001 Frost , Wortham , & 2001 ) dalam kajian mereka menyatakan “ play is a scaffold for development , a vehicle for increasing neutral structures , and a means by which all children practice skills they wiil need in later life.”
 Terdapat  banyak lagi kepentingan main dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berlaku secara langsung dan tidak langsung. Bahagian berikut ini akan menerangkan pentingnya bermain mengikut yang lebih spesifik berdasarkan perkembangan yang tertentu. Antaranya ialah:
a ) Bermain untuk perkembangan fizikal
Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat, lebih yakin, dan boleh berdikari. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan, keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang yang amat diperlukan ( Berk 1995; Fromberg , 2002; Holmes & Geiger , 2002; Mccune & Zanes 2001: Murata & Maeda , 2002; Santrock , 2003.)

b ) Bermain untuk perkembangan sosial dan emosi
Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah pencetus kepada pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial dan emosi kanak. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi, sebagai peyumbang dalam kebudayaan masing-masing. Kajian (Rubin & Howe 1986; Creasey, Jarvis, & Berk, 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan pendapat mereka sendiri. Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial, mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain, mengawal emosi, belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa.

c ) Bermain untuk perkembangan kognitif
Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak ( Kumar & Harizuka,1998: Lieberman, 1977) Mereka telah mengenalpasti kemajuan dalam penumpuan, kemahiran kesediaan, dan sikap ( McCune & Zanes, 2001: Smilansky & Shefatya, 1990); kreativiri dan pemikiran divergent (Dansky, 1980 ; Holmes & Geiger, 2002); pengambilan perspektif (perspective-taking) ( Burns & Brainerd,1979); memori ( Jensen, 1999, 2000; Gardner,1993). Jelas menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental mengikut teori pembelajaran kognitif seperti Gagne, Ausubel dan Bruner ada kepentingannya di dalam aktiviti bermain.

Walaubagaimanapun permainan dalam pengajaran dan pembelajaran harus dirancang dengan baik oleh guru.  Jika main setakat untuk digunakan sebagai alat bermain dan bukan alat pembelajaran tidak akan meninggalkan kesan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid. Guru harus memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan yang sepatutnya agar melalui bermain boleh menghasilkan pembelajaran optima murid-murid.

Kelemahan Permainan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Permainan dalam pengajaran pembelajaran juga terdapat kekuranganya. Terdapat beberapa faktor yang harus difikirkan oleh guru sebelum menggunakan permainan dalam pengajaran dan pembelajaran. Walaupun hari ini banyak program permainan  yang dihasilkan bagi membantu murid meningkatkan pencapaian mereka dalam peperiksaan, namun sebagai ibu bapa kita harus memantau permainan yang sesuai dengan tahap mereka. Terdapat beberapa kelemahan yang harus dititikberatkan iaitu:
i ) Permainan yang hendak dimasukkan dalam pengajaran dan pembelajaran harus sesuai dengan usia murid. Misalnya , untuk murid tahun enam mereka tidak lagi sesuai menggunakan permainan yang berbentuk kad huruf atau nombor.
ii ) Sekiranya murid hanya menggunakan laman web sebagai bahan pembelajaran kerana melaluinya sahaja  terdapat permainan yang sesuai , dikhuatiri interaksi antara murid dan guru tidak akan berlaku. Justeru , kemahiran komunikasi murid semakin hari semakin lemah.
iii ) Murid juga akan menjadi pasif dalam pembelajaran kerana hanya menumpukan kepada teknik permainan yang tidak menggunakan semua kemahiran pembelajaran.
iv ) Memerlukan masa yang banyak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Misalnya di sekolah rendah masa yang diperuntukkan hanyalah 30 minit. Oleh itu , untuk menyediakan bahan dan persediaan permainan memerlukan masa yang lebih panjang.
v ) Memerlukan bahan yang agak mahal kerana terdapat sesetengah permainan yang mahal. Terdapat sekolah yang tidak mampu membeli bahan tersebut.
vi ) Akses internet yang tidak baik atau tiada langsung menyebabkan sesetengah bahan tidak sampai kepada pelajar. Justeru, berlaku pembaziran dalam menghasilkan bahan tersebut.Cadangan  untuk menggalakkan aktiviti permainan dalam pengajaran dan Pembelajaran
Dalam memastikan permainan dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik , beberapa perkara perlu dititikberatkan. Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam menjayakan sesuatu permainan di pusat-pusat persekolahan, guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak. Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain hendaklah dijalankan dengan mengambil kira hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan ditentukan. Bahan juga perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembagan murid. Bahan konkrit, benar dan bermakna disediakan untuk menggalakkan komunikasi dan imaginasi. Dan yang terpenting sekali ialah permainan itu menarik minat dan menggembirakan murid.
            Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003), sebagai langkah awal, untuk memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan, guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti;
i )         Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan serentak.

ii )        Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. Kecuali guru itu seorang yang ‘belajar sepanjang hayat’, di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan.

iii )       Menyedari bahawa guru  akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuan-kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak. Justeru, guru perlu bijak dalam memilih permainan yang sesuai.

iv )       Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara serentak, membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dan menjadi fleksibel  kepada perubahan.

v )        Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan ianya berguna dan bermakna serta menyeronokkan kepada kanak-kanak terutama kanak-kanak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka.Sumber Untuk Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas
           
Di sini diberikan beberapa sumber untuk diggunakan di dalam bilik darjah. Guru boleh menggunakan kaedah permainan dalam bilik darjah mengikut kesesuaian persekitaran murid.
Antara sumber itu ialah:

Non-Collaborative Digital Games
Reading:
Leapfrog Reading Software - This is a commercially-based company that provides hands-on electronic based books for learning to read interactively. Can be given to children and self teaches reading if the child know the basic concepts. Used to teach younger students but IEP and children with disabilities will enjoy also.

Geography:
Placespotting – This is a geography-based game using Google Maps. A picture is shown with clues or description of events and the students must find the location. Can be played in class or homework.Mathematics:
Calculation Nation - Developed by the National Council of Teachers of Mathematics, the site offers students in elementary and middle school "online math strategy games that allow them to learn about fractions, factors, multiples, symmetry and more as well as practice important skills like basic multiplication and calculating area — all while having fun."

Online Math Learning- Presents an online Math assistance by subject and grade that includes videos, games, activities and worksheets that are specific to grade level or subject.

Science:
Cell Craft- This is an educational very fun game created by Digital Media & Learning Competition and Dr. Jed Macosko at Wake Forest University and Dr. David Dewitt at Liberty University. It teaches about the cells, their structure and how a cells survives a hostile environment.

Collaborative Digital Games
Gamestar Mechanic - Teaches students how to create a game while playing a game.

Mathematics:
Dimension U- Math, Science and Literacy Video Games - "Dimension U is a video game-based learning resource for K–12 students. In Dimension U, students can access 3D multiplayer educational video games that help them hone their math and literacy skills, connect with friends, and compete and collaborate while learning."

(Dimension U) “Mithril, a multiplayer online role-playing game developed by students at Stanford University. Mithril draws on the look and feel of MMOs but is math-based; players must master mathematical concepts in order to cast spells, defeat foes, and progress in the game.”(2010 Horizon Report)Moon Simulation Survival:
Moon base Alpha- After a lot of research NASA created this game free for classroom use. Downside is you must download it on Stream, which is not available on Public School Computers. Using the Unreal 3 Engine (UDK), Moon base Alpha allows for single player and team play using VOIP chat.

Multiple Subjects:
26 Learning Games to Change the World - A list of games put together by Jeff Cobb at the Mission to Learn website. Many of the games will donate to charitable causes for playing and students learn more about the issue or topic behind the game as they play. Includes everything from Darfur to Politics to World Hunger to Business.

Food Force 2- Is a freeware game based on the earthquake in Haiti. The purpose of this game is to provide humanitarian relief to haiti. This game was created to educate and motivate people to solve world hunger and social problems.

Kesimpulan
Aktiviti yang dijalankan berpandukan konsep belajar melalui bermain iaitu proses pembelajaran secara tidak formal tetapi berstruktur, terancang dan ada tujuan tertentu. Unsur mudah ubah atau ‘fleksible’ ditegaskan semasa menjalankan aktiviti . Belajar melalui bermain , memainkan peranan penting dalam memupuk perkembangan dan penyuburan individu secara menyeluruh dan seimbang. Guru-guru  hendaklah merancangkan aktiviti supaya murid-murid  dapat belajar dalam suasana yang selesa, sihat dan gembira. Menerusi permainan, murid-murid  dapat menyiasat benda-benda, mencipta, meruntuh dan membina.  Selain itu, secara tidak langsung mereka mempelajari berbagai-bagai kemahiran seperti kemahiran sosial, bahasa dan berfikir disamping menggalakkan pertumbuhan rohani dan jasmani. Selaras dengan transformasi pendidikan Negara, kerajaan telah membelanjakan wang yang banyak bagi menghasilkan bahan untuk kegunaan murid-murid di sekolah. Selain itu , guru-guru haruslah kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran agar pelajaran pada hari itu menyeronokkan. Permainan dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting bagi membolehkan murid mengalami pembelajaran yang dingati sampai bila-bila melalui kaedah yang di gunakan.

Rujukan / References

Almy, M. 1984. A child right to play.In J.F. Brown (ED).Administrating 
for young children. Washington: NAEYC.

Johnson, Laurence F., et al. The 2010 Horizon Report: The K12 Edition. Austin, TX: The New Media Consortium, 2010. http://wp.nmc.org/horizon-k12-2010/chapters/game-based-learning/#0

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2003.Huraian Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka

Kumar, S., & Harizuka, S. (1998). Cooperative learning-based approach and  development of learning awareness and achievement in mathematics in elementary schools. Psychological Reports, 82, 587-591. Langstaff, N., & Sproul, A. (1979). Exploring with clay. Olney, MD: Association for Childhood  Education  International. Fromberg, D. P. (2002). Play and meaning in early  childhood  education. Boston: Allyn & Baco


Krumholz, Honey. “Classroom Games Serve Many Purposes Here’s How to Use Them!!” Priceless-teachingstrategies.com. n.d. 5 Feb. 2011. http://www.priceless-teaching-strategies.com/classroom_games.html

Prensky, Marc. "Fun, Play and Games: What Makes Games Engaging." Digital Game-Based Learning. McGraw-Hill, 2001. 30Jan.2011.http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Game-Based%20Learning-Ch5.pdf

Rozinah Jamaludin (2003), Teknologi Pengajaran, Terbitan USM

Schuna, Carly. "The Advantages of Learning Games for Kids." 21 Aug 2010. LiveStrong. 3 Feb. 2011http://www.livestrong.com/article/214084-the-advantages-of-learning-games-for-kids/


No comments:

Post a Comment